راهنماي خطوط اتوبوسراني شهر مشهد                

شماره خط

ابتدا

مسير

انتها

خطوط  شهري

1

پایانه غدیر

م بسيج،چ لشكر،م شريعتي،م فلسطين،پايانه آزادي،س كوكا،س آب وبرق،تربيت،اقبال لاهوري

پايانه وكيل آباد

2

پایانه خواجه ربيع

م امام حسين(ع)،چ گاز،چ راه آهن،چ خواجه ربيع،م شهدا،چهارطبقه،چ لشكر،م امام خميني

پایانه انقلاب اسلامي

3

پايانه مفتح

چ.گاز-م.فجر-م.امام حسين-م.قائم-ب.شاهد-چ.ورزش-چ.نادر شهر-ب.ميثاق-ب.محمديه

پایانه الهیه

5

پايانه طبرسي

م.فجر-چ.مقدم-حرم مطهر-خ.امام رضا

پايانه مسافربري

10

پایانه وکیل آباد

اقبال لاهوري-سه راه زندان-آب و برق-سه راه كوكا-زير گذر پارك-م.فلسطين-بيمارستان قائم-چ.لشگر-ميدان بسيج

پایانه غدیر

11

پایانه وكيل آباد

اقبال لاهوري-سه راه زندان-آب و برق-سه راه كوكا-م.آزادي-استقلال

پایانه فردوسی

12

حرم مطهر

م.شهدا-م.فردوسي-م.استقلال-ب.معلم-ب.دانشجو-ب.وكيل آباد

پايانه وکیل آباد

17

پایانه آزادی

چ.ميلاد-بانك تجارت-انتهاي امامت-پل انديشه-انديشه-تقاطع انديشه حسابي و انديشه-موجهاي آبي-انتهاي انديشه

شهرك رازي،پايانه الهيه

20

پایانه آزادي

سه راه كوكا-دانش آموز-چ.ورزش-شهرك راه آهن-تقاطع حسابي و انديشه-موجهاي آبي-انتهاي انديشه

پایانه الهیه

21

میدان شهداء

چ خواجه ربيع,چ‎عامل،ب‎كريمي-هدايت،انتهای ابوطالب-صدمتری،م بارسپاد

پايانه گردشگری

22.2

پایانه شریعتی

پاستور-سه راه راهنمايي-ميدان راهنمايي-آپارتمان هاي مرتفع-ميدان فردوسي-خيام شمالي-م.سپاد

پايانه گردشگري

23

پايانه شهداء

هاشمي نژاد-چ.عشرت آباد-پارك كودك-چ.جوشكاري-ولي عصر 27-شهيد ساجدي

پایانه معراج

25

پايانه مصلي

ب مصلي,م عدالت،حرم مطهر, م شهدا, م فردوسي،م استقلال-م.آزادي

پايانه آزادي

28

میدان شهداء

چ خواجه ربيع،چ عامل,ب ابوطالب,م بوعلي، ب عبدالمطلب،ب موسوی، هدایت غربی

پايانه گردشگری

29

پایانه راه ‏آهن

ب.كشوري-م.عبدالمطلب-چ.ابوطالب-ب.كلاهدوز-ب.سازمان آب-م.راهنمايي-خ.فلسطين

پایانه فلسطين

31

پایانه آزادی

بين استقلال 7 و 9-سيد رضي 47-م.مادر-تقاطع اديب و حجاب-تقاطع اديب و انديشه-موج هاي آبي-انتهاي انديشه

پایانه الهیه

33

میدان شهداء

چ خواجه ربيع, سمزقند،خيابان گاز،خ رسالت-دروي-يوسف زاده-خواجه ربيع

گاز،رسالت،خواجه ربیع

34

پايانه طبرسي

چ.مقدم-چ.سيلو-خ.ابوذر-خ.مسلم-صدمتري-م.امام حسين

پایانه خواجه ربيع

35

پايانه مصلي

م بار رضوي، صدمتري،م فجر، م امام حسين(ع)-آرامگاه خواجه ربيع

پایانه خواجه ربيع

37

پايانه مفتح

خ.گاز-راه آهن-چ.هاشمي نژاد-چ.خواجه ربيع-م.شهدا-خ.امام خميني-م.15خرداد-ب.جمهوري

پايانه غدير

37.1

پايانه مفتح

خ.گاز-ب.هدايت-ب.ابوطالب-ب.شفا-م.بوعلي-م.فردوسي-ب.سازمان آب-م.راهنمايي

پایانه فلسطين

38

پایانه خواجه ربيع

م.امام حسين-سمزقند-م.شهدا-م.سعدي-م شریعتی

كوهسنگي،پایانه زکریا

38.1

پایانه شهدا

م.شريعتي-خ.احمدآباد-م.فلسطين

پايانه آزادي

39

میدان شهداء

چ خواجه ربيع-سمزقند-م.امام حسين-ت.جاده كلات-ب.بهمن

شهرك قدس،گردشگری

40

حرم مطهر

چ مقدم طبرسي، چ برق، ميدان فجر

بلوار طبرسي شمالي

50

حرم مطهر

خ شيرازي-چهارراه شهدا

پايانه شهداء

60

پایانه شهداء

میدان فردوسی،میدان بوعلی، بلوارتوس، میدان شهید فهمیده، بلوار توس، میدان معراج

پایانه معراج

62

میدان بیت المقدس

خسروي-خيابان جم-خيابان سناباد-ب.سجاد

پايانه‏ آزادي

73

ميدان بيت المقدس

م.بسيج- م 15خرداد

پایانه فلسطین

77

ميدان بيت المقدس

م بسيج- م15خرداد-ب.جمهوري

فرودگاه

79

پایانه راه‏آهن

م.بيت المقدس-م بسيج-15خرداد

فرودگاه

80

پایانه زکریا

خ.كوهسنگي-ملاصدرا-خ.احمدآباد-كلاهدوز-ب.ابوطالب-هدايتب.خيام شمالي-م.سپاد

پایانه گردشگری

82

خيابان خسروي

چهارطبقه-چ.لشگر-شريعتي

دكتر بهشتي،پایانه زکریا

83

پایانه را‏ه‏ آهن

چ.شهدا-چ.خسروي-خ.خاكي-چ.لشگر-م.عدل خميني-م.115خرداد-پ.مسافربري

پايانه مسافربري

84

پايانه مسافربري

م.بسيج-حرم مطهر-خ.طبرسي-چ.برق-م.فجر-ب.طبرسي-بلوار سوم

پايانه طبرسي

84.1

پايانه مسافربري

م.15 خرداد-خ.كوشش-خ.17 شهريور-ب.وحدت-چ.مقدم-چ.برق-م.فجر-ب.طبرسي

پايانه طبرسي

85

پایانه مسافربری

م.تلوزیون-م.آزادی-امام هادی

پایانه معراج

86

میدان بیت المقدس

چ خسروي, چهارطبقه،خ امام خميني،چ لشكر، م شریعتی

کوهسنگی،پایانه زکریا

88

پایانه خواجه ربيع

م.امام حسین(ع)-صدمتری-م.سپاد-خیام-تقاطع خیام و توس-خیام جنوبی-تقاطع سجاد-تقاطع خيام ملك آباد

پایانه آزادی

91

پایانه فلسطین

اول رضا شهر-چ.خاقاني-م.حر-م.هاشميه-چ.پيروزي-م.هشتصد-م.خيام آب و برق-تجريش-برونسي

پایانه وکیل آباد

99

پايانه وكيل آباد

ب.‏وكيل‏آباد-‏خ.‏نمايشگاه-‏م‏.امام‏حسن-ب.شاهد-پليس راه-م.قائم-صدمتري-م.امام حسين

پايانه خواجه ربيع

100

پايانه مصلي

ج‎سرخس،م باررضوي،پل‎الغدير،ج آسيائي،م گاراژدارها،م‎جهاد،م‎صداوسيما،م آزادي

پايانه آزادي

210

ميدان بيت المقدس

خ.خسروي-چ.شهدا-چ.ميدان بار-م.فردوسي-چ.خيام-ب.خيام شمالی

پايانه گردشگري

702

چهارراه دانش شرقی

چ نخریسی،م بسيج،م 15خرداد،چ مقدم،پليس راه،ابتداي طرق،خواجه اباصلت

بهشت رضا(ع)

خطوط  حومه

111

پايانه وكيل آباد

قهوه خانه-دو راهي سرد خانه-مركز توانبخشي امام جواد-پمپ بنزين-دادگاه-طرقبه-طرقدر

طرقدر

113

پایانه وكيل آباد

قهوه خانه-دو راهي سرد خانه-مركز توانبخشي امام جواد-پمپ بنزين-امام زادگان ياسر و ناصر-حصار

حصار

114

پایانه وكيل آباد

قهوه خانه-دو راهي سرد خانه-مركز توانبخشي امام جواد-پمپ بنزين-دادگاه-طرقبه-عنبران-جاغرق

جاغرق

115.1

پایانه وكيل آباد

قهوه خانه-دو راهي سرد خانه-مركز توانبخشي امام جواد-پمپ بنزين-دادگاه-طرقبه-پاسگاه-شهرك فرهنگيان-نقندر

كنگ

121

پایانه وكيل آباد

قهوه خانه-ده نو-ويراني-حصار سرخ-ارچنگ-ميدان امام-انتهاي خط شانديز

شانديز

123

پایانه وكيل آباد

قهوه خانه-ده نو-ويراني-حصار سرخ-ارچنگ-ميدان امام-انتهاي خط شانديز-ابرده

ابرده

124

پایانه وكيل آباد

انتهاي خط شانديز-ابرده

زشك

202

پایانه فردوسی

م.استقلال-س.امام هادي-پليس راه-سه راه دانش-ناسيونال-س.فردوسي-حاجي آباد-هارونيه

فردوسي‎(جاده جديد)

307

پایانه خواجه ربيع

ب.بهمن-ج.كلات-شهرك صنعتي-معين آباد-گوارشك-خوش هوا-اخنگان

چايدره

501

پایانه عدالت

م.بار-ش.رجائي-ش.باهنر-ش.رضوي-قازقان-چنارك-امازاده يحيي

ميامي


راهنما

ب  = بلوار

ج = جاده

خ = خيابان

م = ميدان

ش = شهرك

پ  = پايانه

چ = چهارراه

س = سه راه