var CITY_MAP_ZOOMING_FACT=17; var CITY_MAP_CENTER_LAT = '36.287937'; var CITY_MAP_CENTER_LNG = '59.615043'; //var IMAGES = ["http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/bastani-icon.png", "http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/empty-icon.png"]; //category image according to category //var IMAGES_SHADOW = []; //var ICONS = []; //var CAT_INFO = ["آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی", "درون شهری"]; //var POST_INFO = []; var markers = {'آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی':[{'name':'مدرسه دو در','location': [36.287937,59.615043],'message':'مدرسه دو در','icons':'http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/bastani-icon.png'}],'درون شهری':[{'name':'مدرسه دو در','location': [36.287937,59.615043],'message':'مدرسه دو در','icons':'http://mashhadtourism.net/service/wp-content/themes/GeoPlaces%20-%2001/images/map-icon/new/empty-icon.png'}]};

مدرسه دو در

این بنا در جوار حرم مطهر و مقابل مدرسه پریزاد واقع است و بر اساس کتیبه سر در آن به سال ۸۴۳ (ه.ق) و در دوران حکومت شاهرخ تیموری به همت غیاث الدین خواجه بهادر ساخته شده است. این مدرسه ۴ ایوانی بوده و مشتمل بر غرف و حجرات در دو طبقه، دو گنبد فیروزهای رنگ و تزئینات کاشی های معرق و یکرنگ شده است. این بنا در عصر صفوی ۱۰۸۸ ه.ق مرمت گردیده است.

آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی درون شهری

نظرات شما